Asal Usul Desa Nglimut Kendal

Kacar ita, ing sisih lor saka Jabal Ungaran, ana salah sijine panggonan utawa tlatahkang gemah ripah loh jinawi. Rakyate urip berdamai, tentrem, ora seneng cecongkrahan karoLanggane.

Uripe ayem, ngibadahe uga sregep lan oleh pangayoming Gusti, panguripane ola kacingkrangan, patut lair tumekaning batine. Kahanan kang subur mangkene mesthiwae dadi kasenengan lan kemeren masarakat sakiwa tengene. Masarakat sakiwa tengerte pengin pindhah lan nguwasani tlatah kang mewah gemuk mau.

Asal-Usul Desa Nglimut Kendal

Desa kang makmur kreatif mangkene, akeh wong kang melik kapengin nguwasani. Segala maneh kanggone wong kang sugih/konglomerasi, sawise keprungu publikasi manawaana desa kang gemah ripah loh jinawi iki, kepengin nguwasani. Keseleo sijine dina anasedagar sugih arep ngrawuhi gawang panggonan iki saprelu nguwasani kayu panggonaniki.

Ora mung sedagar sugih nanging uga para branclhal, kecu kepengin nguwasani tlatah iki. Kabeh padha kasengsem kusen kang dadi Kembanging lambe wong akeh. Kabeh wong padha penasaran marang tlatah IKi. Kabeh kepengin weruh lan nguwasani.

Sedagar sugih kang kepengin nguwasani tlatah iki bener_bener ngrawuhi tlatali iki lan ngajak karo anak asuh buahe, Niyat jahate ora kaleksanan amarga kayu panggonan kasebut sawise dicedhaki, mung kayu kang amba kebak rumput ora bakir sing dadi kembang lambene wong-wong sakiwa tengene papan iku. sedagar ingin isih durling Pracaya segala apa kang clipirsani.

Sedagar ingin utusan marang anak buahe supaya jingglengi Gawang kang kacrita gemah ripah loh jinawi. para anak biji pelir sedagar kasebut sawise jingglengi kayu kasebut nganti kesel, uga ora mirsani apa-barang apa, mung mirsani plataran amba kang isine suket lan tanduran semak-samun liyane.

Penggalihe sedagar sugih kuciwa banget amarga rumangsa diapusi, mulane sedagar mau gobar banget marang anak didik buahe. Ora let suwe sedagar mau kondur didherekakeanak buahe. Liya dina ana rombongari brandhal, kecu kang kepengin nguwasani tlatah iki.

Kanthi nepsu amarah lan lawamah, para brandhal mau teka ing papan iki. Para branclhalkecu ngamuk-ngamuk amarga papan kang clicritakake dening wong-wong sapinggiring desa kabeh ora ana kasunyatane. Anane mung letoi hampa kang amba kang ora anaapa-apane kajaba mung suket kang akeh.

Isih akeh maneh wong-wong sugih lan kang cluweni nepsu lawamah padha nitipriksa papan panggonan iki. Kabeh ora mirsani barang apa-apa. Saben disawang saka kaclohan, papan iki katon gemah ripah, sawise diceclhaki ilang utawa nglimuni/ngilang, mungwujud papan arriba Kang dituwuhi suket.

Wong-wong we Ktu iku ngarani papan iki cliarani nglimilt tegese nylamur, ilang. Nganti sai Burik papan kasebut cliarani Nglimut kang mapaning Desa Gonoharja, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal kang kawentar hawaneadhem, seger, lan cocog kanggo panggonan pelancongan lan dadi arerja perkernahan kangnyenengake ati, mligine Kanggo para pelajar lan nom-noman liyane.

Source: https://caribes.net/asal-usul-desa-nglimut-kendal/

Posted by: soaltugas.net