15+ CONTOH NASKAH DRAMA SUNDA

15+ Lengkap Naskah DRAMA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah lalu berkunjung ke jerambah blog ini.
Selamat datang di

bahasasunda.id
. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-okuler cak bagi memberikan kesan belajar yang menyurutkan, mudah dipahami, dan menyerahkan banyak informasi baru kepada peziarah.

Tidak belaka blog sahaja,

bahasasunda.id

pun memiliki youtube channel, nan digdaya video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.

www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar15+ CONTOH NASKAH DRAMA SUNDAnan terbatas dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu bikin mengisi ruangan komentar di pangkal.

Semoga dengan adanya blog ini dapat memberikan manfaat cak bagi kalian semua.
Selamat belajar15+ Hipotetis Skenario Sandiwara radio SUNDA

.


15+ CONTOH Skenario Dagelan SUNDA


CONTOH TEKS NASKAH Ketoprak 1:

Bandera! Bandera! Bandera!

Adegan 1

Panggung poék. Sora kecebong tingborogodod. Lampu laun nyaangan panggung. Remeng-remeng. Rohang perdua hiji imah bilik. Rada beulah katuhu, korsi rareyod ngariung bidang datar. Lampu senter Onay diuk di salah sahiji korsi bari ngalinting bako. Di beulah tengah, gigireun lawang ka enggon, lomari geus muka pantona, lamak amayatak, patulayah jeung baju bubututan pandai rohang beulah kenca, handapeun jandela, aya mesin kaput butut ngajugrug, rembulan (incu aki onay) keur ngeunteung, ngomé buuk. Panggung remeng-remeng. Sora ti saluareun imah:

Nu gélo
: (ceuceuleuweungan semu ngalagu) Baheula mah masang bandéra hayang merdéka, jaman ayeuna mah teu masang bandéra hartina merdéka! Baheula mah masang bandéra hayang merdéka, jaman ayeuna mah teu masang bandéra hartina merdéka! Baheula mah masang bandéra hayang merdéka, jaman ayeuna mah teu masang bandéra hartina merdéka!

Sora Séjén hiji
: Gandéng siah! Dasar nu pelir! Nyingkah ka dituh! Sia mah keur burung téh, ngahasut! Na, sia teu sieun ku déwék! Déwék hansip deuleu! Deuleu…


BACA SALENGKEPNA


Konseptual TEKS NASKAH Sandiwara tradisional 2:

“UMAR BIN KHOTOB ASUP Selam”
Karya Ahmad Bakri

Adegan II
Dekorasi: Padang pasir jeung tangkal korma. Lampu terang biru…

Putaran I
Kadéngé ti jero epidemi-epidemi sora wanita ngagalindengkeun ayat-ayat ceria Manuskrip Thoha ayat 1 nepi ka 7. Sorana anca angina-anginan. Nincak kana pitam babi 3 Umar témbong dating rurusuhan. Ngagebeg ngadéngé nu ngagalin dengkeun ayat-ayat sejati téh Ngarandeg ceuli didéngdék-déngdékkeun. Témbong pasemonna siga nu ambek kabina-bina… Huntu kekerot panon bu ringas leungeun duanana ngeupeul tipepereket. Tamat ayat 7 jep jempé..

UMAR: (jalang-jéléng ngomong terkoteng-koteng) Bener béja bieu téh.. pajar… pajar… Ya Lata… Ya Uzza… Si Hindun tikoséwad murtad… (ngarénghap panjang).

Backsound, Kadinge deui hawar-harwar ti jero malikan ayat-ayat tadi…

ayat 1 nepi ka 3… jep deui jempe…

UMAR : (curinghak deui) Berpengharapan… berpengharapan… Dulur aing geus kasarad ku Si Muhammad… !


BACA SALENGKEPNA


Lengkap TEKS NASKAH Ketoprak 3:


BUDAH Si NARKO
Karya Dadan Sutisna


Di hiji jalan, pabeubeurang. Sawatara barudak maké saragam SMA keur bukbek bari silih teunggeul, bari marawa rupaning paka rangka. Tawuran. Sora oto. Sora nupatinggorowok. Campuh. Meunang sawatara lila ganti serang. Keur kitu kadéngé sirineu mobil pulisi. Nu tawuran kalabur.

Di jawatan pulisi, pasosoré. Hiji patugas (Pulisi 1) keur diuk tu maninah bari nundutan. Sakapeung sirahna méh tigeduk kana méja. Ngoréjat bari gigisik. Lenggut deui wéh.

Keur kitu kurunyung dua patugas séjénna ngabringkeun opat bu dak maké saragam SMA, tilu lalaki, hiji awéwé. Éta opat budak téh katémbong mani kokompodan, siuman anu sieun naker. Nu awéwé mah bari inghak-inghakan ceurik.

Patugas anu keur nundutan curinghak bari neuteup ka nu karék hinggap. Gentak nangtung bari ngangsrodkeun calana.

PULISI 1
(Bari nyampeurkeun) Aya naon ieu téh?

PULISI 2
Stereotip, tawuran! (Nunjuk ka barudak) sok dariuk!….


BACA SALENGKEPNA


Ideal TEKS Skrip DRAMA 4:


Si Ujang Bintang sartan Prabu

Babak 3

(Sinse asup ka arena bari nampék parukuyan ngebul. Pepeta nurutkeun lagu. Jréng musik gurun. Torojol dukun duaan ngagéol bari pepeta kawas pendendang. Rengsé lagu, tukar tunjuk jeung mantri. Seuri bareng ngagakgak. Jep. Cakakak deui seuri menyinkronkan. Jep deui. Cakakak deui.)

Dokter :  (Ngomongna dilagukeun, kawas keur tagonian) Énté pasti mantri ti Ciréyod! Ha…ha…ha…
Dukun :  (Nunjuk) Sampéan tentu Tukang Sulap! Ha…ha…ha…
Tabib :  (Ngomongna dilagukeun) Ana Wan Mahmud, tabib kasohor ti Bagdad. Ana diondang ku Gusti Yamtuan. Ana bopong ieu Poci Aladin, insya Alloh ieu poci sakti. Ha… ha…ha….
Dukun :  Kaula dukun weduk, mantri mashur di ieu karajaan! Ha…ha…ha… Kaula diondang ku Gusti Prabu, sina nyambat ngadatangkeun jalma-jalma sakti.
Tabib :  (Ngomongna dilagukeun)
Subhanalloh! Biarpun ana boga kabutuh, ana kari ngomong ka ieu Poci Aladin. Sokayeuna énté hayang naon?
Dukun :  Eu…kaula hanaang! Hanaang! Hayang nginum!
Medikus :  (Bari nompokeun sungut kana poci) Cai! Cai! Cai!


BACA SALENGKEPNA


CONTOH Wacana Skrip DRAMA 5:

Juragan Hajat

Babak ka-2
Ceu unéh keur sasapu. Pasemonna baeud, kawas nu keur aya kakeuheul. Manggihan potrét tuluy dicokot, ditingalian sakeudeung, tuluy sasapu deui. Nyi Inot asup.

NYI INOT: Assalamualaiku……….mmm!

CEU UNEH:  Wa alaikumsalaaa…………mmm. Is geuning Nyi Inot tos ti mana Nyi?

NYI INOT:  Ah, ngahaja waé ka dieu. Ari Kang Ujé aya, Ceu?


BACA SALENGKEPNA


Ideal TEKS Tulisan tangan DRAMA 6:


Démonstran

(Buruan Kantor Kacamatan Jempling. Teu sawatara ti harita ujug-ujug aya nu tingkulunu, ebi lewat waktu, bari tingkecewis. Papakéanana teu maratut (sangeunahna). Aya nu ukur maké kaos oblong, pakéan ka sawah, aya ogé nu ngan dicalana sontog bari nyoréndang sarung. Kawas nu teu kaburu disaralin heula.)

Ato : (Ngaharéwos) Anén, komandoan!

Anén : (Luak-Lieuk, ngaharewos) Ngomandoan naon?

Ato : Na aya ku bodo ari amnéh! Ngomandoan ngagoro-wok! Pokona sagala anu kudu dikomandoan, komandoan ku manéh!


BACA SALENGKEPNA


Bagaimana??? Penjelasan adapun materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan memuati komentar di bawah atau boleh pun mengunjungi postingan mengenai

15+ CONTOH NASKAH DRAMA SUNDA

lainnya atau serempak cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:
LINK Pusparagam MATERI Sandiwara radio SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-dagelan-sunda/


LINK 15+ KUMPULAN Pola DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/drama-bahasa-sunda/

LINK 50+ Antologi Cak bertanya DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/Sekiranya blog ini bisa memasrahkan banyak manfaat, jangan lupa buat bawa blog ini dengan cara like, comment, dan share ke saingan-teman kalian.

Jangan tengung-tenging cak bagi bergabung dalam group berlatih bahasa Sunda husus pelajar se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
Dawai
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Silakan kita sama-sama sadar blog ini supaya bisa lebih berkembang pun dan memberikan banyak ilmu nan bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

Sendi Sumur:
Sendi RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
Gerendel PANGGELAR BASA SUNDA
Trik CAHARA BASA
Sosi BASA SUNDA Udang
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
Pokok Ki BASA
Taktik WIWAHA BASA
Buku PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan makanya mesin penterjemah
google translate
minus adanya
post editting, sehingga ketepatan intern parafrase masih buruk dan terlazim dikembangkan lagi.
Tujuan berpokok fitur interpretasi ini cak bagi pengunjung yang kesulitan memahami materi dan tidak terkadang mencerna bahasa Sunda atau teman-imbangan pelajar dari asing Jawa Barat yang medium belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini boleh digunakan namun lain 100% akurat, akan hanya garis besarnya boleh diambil, daripada lain memafhumi samasekali.
Kedepanya agar admin punya waktu sehingga dapat memaksimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan sejenis itu peziarah bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

15+ Transendental NASKAH Sandiwara bangsawan SUNDA

Bandera! Bandera! Bandera!
Skenario Drama Sunda Sababak

Adegan 1
Panggung gelap. Celaan katak tingborogodod. nur
secara lambat-laun menjual panggung. Minus. Ulas tengah
kamar kamar. Sedikit ke kanan, sebuah kedudukan enggan mengelilingi meja.
Aki Onay duduk di salah suatu kursi sekaligus melinting tembakau. di
Di perdua, di samping ki masuk tempat, lemari melangah
pantona, lamak amayatak, patulayah dan baju bubututan
Sudut kiri ruangan, di sumber akar ventilasi, adalah mesin kabut
butut ngajugrug, bulan (cucu aki onay) kerjakan bercermin,
ngome buuk. Panggungnya takut. Celaan dari luar flat:
Yang tersinggung: (tempik sepertinya bernyanyi) Saya sahih memposting
Pan-ji-panji mengharapkan kemerdekaan, momen ini saya tidak memasang
bendera bermakna kebebasan! Dulu saya mengibarkan standard
ingin merdeka, saat ini saya tak memasang bendera
artinya kebebasan! Di waktu lampau saya meledakkan bendera yang diinginkan
mandiri, detik ini saya tidak memasang liwa makna
memang!

Suara enggak: Sepatutnya berhasil! Pada dasarnya burung! Biarkan saja!
Tidak ada ceceh nan menghasut! Dan, tak perlu redup
oleh diriku sendiri! Ayo jaga lagi! Pakai sepatumu!
Dandani dirimu dengan baik! Menyingkir! Dia pensiun berusul tugas
Titahan Pa Kuwu!
Pelanggaran: Suntuk, tugas saya ialah mengorbankan hidup saya dengan tulus,
Saat ini tugas saya adalah memperalat penyebab lakukan dunia
batu bara! Liwa! Memang! Hidupkan benderanya! kehidupan
memang! Jiwa Nyai Moon! Hijau raksasa berpakaian deposit hijau
rajana buta…!
Suara lain: Pergi kembali! Panik!
Dua suara lainnya: Guening adalah penjaga Kuslan! Wah, Capuk Onay masih bisa
meletuskan bendera? Dimana Hipodrom Pa Kuwu?
Suara lain: Wow, Jang Tatang! Berat ekor, aki-lampu senter! Setiap Agustus
malu hasilnya. Kalau semacam itu belakang hari pagi akan ada yang segara. di
Kantor tetaplah Ayahku, Jang! Bagaimana kaidah menginstalnya
seribu pan-ji-panji di pasir itu?
Nu gelo: Bendera! Pan-ji-panji! Alam! Hidupkan benderanya! usia
memang! Usia Nyai Moon!
Dua suara lainnya: Aku lagi! Si Seblung itu makin menyebalkan! Uing ka Pa
Kuwu heula! Salam untuk Nyai Rembulan…
Suara tak: Salam tujuh mulud! Dia menginginkannya! Gombloh
membela nyamuk harimau untuk apa-segala apa …
Yang tersinggung: Saya menginginkannya namun ada n antipoda sebaya yang menginginkannya! Sayang …
Suara lain: Nyingkaaaaah!

Episode 2
Jempling. Suara bancet semakin persisten, semakin rusak. kilap
panggung menginjak bersinar. Baterai onay menghisap rokok. Nyerebung. Nini odih
kocok sisi kiri sambil mengirimkan cokelat. Bulan suka-suka di jendela itu.
Nenek Odih: Dahulu khawatir! Itu memungkiri semua orang berbicara dan itu tidak!
Moon: Aki, ibu Kang Hansip Kuslan tidak tidur dengannya?
Itu air mani Kang Tatang gitu! Seblung tersesat
hopper ir
Nini Odih: (meletakkan beling di atas meja) Tak akan memencilkan sebelum kita
Pasang benderaku, Wulan! Titahan kuwu bercakap!
Moon: Uh, cast bagaimana seandainya aku meminjamkannya, kalau begitu
pangmasangkeun. Tidak terlalu berlambak penjaganya. Kami kalah
rempah-rempah …
Nini Odih: (turut ke lemari, habis membaca isinya) Hilang
tuan. Kapanpun Kamu ingin meliputi seribu duaja
ampelas pemberitahuan saya.
Aki Onay: Peroleh belas kasih!
Nini Odih: Hipodrom dia! Ini untuk mencari beberapa bendera. kalah
tutur lain invalid.
Aki Onay: Dan terserah bermacam-macam. Terima kasih atas pengertian Anda
mengibarkan bendera di pasir. Namun membutuhkan uang lelah
ingin dikelilingi oleh segara. Pasang benderaku
dada, yang tak menutupi pasir.
Bulan: Aki dada?
Nini Odih: Dada Aki lagi Aku batu berdahak sungkan, Bulan!
Aki Onay: Jangan keseleo, Nini! Ge ini, kami lulusan pejuang. (reret
ke bulan) Bulan, seperti kamu sebelumnya pernah berpartisipasi dalam sambutan,
berpartisipasi intern perang.
Nini Odih: Sombong silet dengan payung butut…
Aki Onay: Pisau bertebeng lagi, Nenek! Hampir cucu adv pernah. Dan itu tidak menang
berbicara dengan cucu Anda sendiri?
Moon: Lampu senter-ku, tapi aku juga sering mendengarnya. itu lampau
memata-matai orang-manusia Keper, yang membantu tentara
hadang Belanda di Pagi Lanjut usia?
Aki Onay: Apakah kamu pulang ingatan?
Nenek Odih: Saya mengingatnya akrab setiap lilin lebah. Matak
jangan serempak mencukur penderita demensia …
Aki Onay: Baruk! Perhatian saya adalah, kami bukanlah dongeng…
Heueuh! Seyogiannya beliau menikmati…
Nenek Odih: Sehabis Bulan, hariku hitam, anggur ada di sini
membantu menemukan benderanya. Yah, setidaknya aku bukan tungkul tanpa mengklarifikasi diriku sendiri terlebih dahulu. Rusras
ke waktu selalu menjahit tetap sadar bahwa ini. Dan seterusnya,
kekeringan anak-anak kecil di sirkulasi udara. Biarkan penjagaku pergi,
montong disajikan …
Bulan: (saat cumentil mendatangi nenek) Pilakadar menandai semen
Ini sibuk, Nenek?
Nini Odih: Taktagé! Dulu, nenek camar mencintai saya
orang tidak. Hipodrom heug sekarang belum mempunyai.
Aki Onay: (bertarget untuk berkata pada dirinya sendiri) Benderanya adalah
sebelumnya lebih buruk berasal apa, Moon! Darah dan jiwa begitu
tandonna baik-baik saja. Itu, lebah Pasir Kersik halus. Lebah itu banyak, banyak sekali
tentara adalah korbannya. Lampu senter lalu, alat penglihatan-mata yang sangat loyal
pejuang untuk mengejar kemerdekaan. Pokoknya matinya jiwa tubuh. tidak
nolih apapun, tuntas Belanda yang sedang berpatroli. Odom
bugang sapada harita. Mereka tidak ingin bingung
maupun berpangkat. Mereka tetapi menginginkan kemerdekaan.
Ingin memperbaiki benderanya. Agar negara merdeka. baterai
kemudian berpartisipasi dalam serangan Belanda. Aki mah sakad

.