Men Tiwas Teken Men Sugih

Nenten emed-emed titiang ngamosting satua-satua bali ring artikel-artikel blog niki. Boya je santukan titiang kekirangan bahan anggen postingan ring blog niki. Wantah santukan makeh sane dados i raga sareng sami cabut ring satua-satua puniki inggihan nika nasehat-nasehat utawi tatuwek-tatuwek indik hidup sawai-wai. Contone cincin satua
“Membubuhi cap Sugih Cak menandatangani Menandai Tiwas”
puniki.


Men Sugih Teken Men Tiwas

Ada katururan satua Men Sugih teken Menandai Tiwas. Membubuhi cap Sugih anak asuh sugih pesan, nanging demit tur iri ati, jail teken anak lacur. Men Tiwas urai adane tiwas pesan, nanging melah solahne, tusing taen jail teken timpal. Men Tiwas geginane ngalih saang ke alase lakar adepa ka peken.

Nuju dina fulanah, Men Tiwas ka umah Men Sugih ngidih jago merah. Ditu Men Sugih ngomong, “Ih cai Tiwas, alihin ja icang tuma, yen suba telah kutun icange, nyanan upahina baas”. Laut Membubuhi cap Tiwas ngalihin tungau Menandai Sugihe. Suba tengai mara suud. Men Tiwas upahina baas acrongcong, ngenggalang lantas baasne abana mulih laut jakana.

Men Sugih jumahne buin masiksikan, maan kutu aukud. Ngenggalang dia ka umah Men Tiwase, laut ngomong, “Ih cai Tiwas, ene icang maan kutu aukud, jani mai uliang baas icange ituni”. Masaut Men Tiwas, “Yeh, baase ituni suba jakan papan”. Masaut Men Sugih, “Padalah, ento suba aba mai anggon pasilih!”. Nasine ane makire lebeng ento laut juanga konyang ka pancine abana mulih baan Membubuhi cap Sugih. Nyanane buin teka Men Sugih, “Ih Tiwas, tuni Nyai ngidih jago merah teken saang icange”. Lantas api teken saange apesel gede juanga baan Men Sugih. Men Tiwas bengong mapangenan baan lacurne buka keto.

Buin manine Men Tiwas tundena nebuk padi baan Membubuhi cap Sugih lakar upahina baas duang crongcong. Menandai Tiwas nyak nebuk kanti pragat, upahina baas duang crongcong, laut encol mulih lantas nyakan. Men Sugih lantas nyeksek baas, maan ikut-ikutan dadua. Encol ia ka umah Men Tiwas laut ngomong, “Ih Tiwas ene baase enu misi latah dadua, jani uliang baas icange, yen suba majakan ento suba aba mai”.

Sedek dina anu Men Tiwas luas ka alase, krasak-krosok ngalih saang. Saget teka Sang Kidang laut ngomong, “Men Tiwas apa lakar alih ditu?” masaut Men Tiwas, “Tiang ngalih saang cak menandatangani paku”.

“Lakar anggon gena ngalih pakis?”
Masaut Menandai Tiwas, “Lakar anggon papan suket”.
“Ih Tiwas lamun nyak Nyai nyeluk jit icange, ditu terserah pabaang nira teken Nyai!”

Lantas Men Tiwas nyak nyeluk jit kidange, mara kedenga, limane bek misi mas cak menandatangani galuh. Suud keto Sang Kidang ilang, Men Tiwas kendel pesan lantas mulih. Teked jumah ia luas ke pande ngae kerokot, bungkung cak menandatangani kalung. Menandai Tiwas jani sugih nadak, pianakne makejang nganggo bungah, lantas beliau pesu mablanja. Tepukina Membubuhi cap Tiwas teken Men Sugih. Delak-delik ia ngiwasin pianak Membubuhi cap Tiwase. Buin manine Men Sugih mlali ka umah Menandai Tiwase matakon, “Ih Tiwas, dija Nyai maan mas selaka liu?”. Masaut Membubuhi cap Tiwas, “Kene mbok, ibi papan luas ka lase ngalih saang teken paku lakar jukut, saget cak semau kidang, nunden tiang nyeluk jitne. Lantas seluk kayu, mara kedeng papan limane ditu maan emas teken galuh liu.” Mare ningih keto. Menandai Sugih ngencolang mulih.

Manine Menandai Sugih ngemalunin luas ke alase, Men Sugih nyaru-nyaru buka anak tiwas, krasak-krosok ngalih saang teken paku. Saget teka Sang Kidang, “Nyen ento krasak-krosok?”. Masaut Men Sugih, “Kayu Men Tiwas, uli puan tiang tuara nyakan”. Menandai Sugih kendel pesan kenehne. Lantas masaut Si Kidang, “Ih Tiwas, mai seluk jit nirane!”. Mara keto lantas seluka jit kidange, laut kijem jit kidange, Men Sugih paide abana ka dui-duine. Men Sugih ngeling aduh-aduh katulung-tulung,”Nunas ica tulung tiang, gawang kapok!”. Teked di pangkunge mara Men Sugih lebanga, awakne telah babak belur tur semaput. Disubane inget anda magaang mulih. Teked jumahne lantas kamu gelem makelo-kelo laut ngemasin sepi. Keto suba upah anake lobha tur dengki ati.

Kaketus Saking:
http://bliyanbelog.blogspot.com/2009/10/men-sugih-teken-men-tiwas.html

Source: https://daryainfo.blogspot.com/2011/06/men-sugih-teken-men-tiwas.html

Posted by: soaltugas.net