MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA

MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah lalu berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di

bahasasunda.id
. Perkenalkan blog ini berilmu materi-materi tuntunan bahasa Sunda yang dikemas n domestik alat angkut audio-visual untuk memasrahkan kesan sparing yang menghibur, mudah dipahami, dan memberikan banyak pemberitahuan baru kepada pengunjung.

Lain hanya blog saja,

bahasasunda.id

kembali memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi tentang pengajian pengkajian bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.

www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar


MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA


yang kurang dipahami, kalian bisa mengasihkan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di pangkal.

Sepatutnya dengan adanya blog ini bisa memberikan arti bagi kalian semua.
Selamat belajar


MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA.


MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA


A. PERKARA SISINDIRAN

Sisindiran nyaéta karya sastra wangun sajak (ugeran) si fulan ditulis kalawan kréatif, diwangun ku cangkang jeung eusi, sarta diwengku ku pada (bait) jeung padalusan (deret). Unggal padalisan ilaharna diwangun ku dalapan engang (suku prolog). Tujuana pikeun nepikeun eusi haté, pikiran, atawa pamaksudan ka jalma séjén bari henteu togmol téa. Nu dipiharep sangkan eusi omongan téh katarimana henteu matak kasigeung atawa sakit haté.


B. Warna-warni SISINDIRAN

Sisindiran téh dipasing-pasing jadi tilu rupa nyaéta paparikan, rarakitan, wawangsalan. éta sisindiran si polan tilu téh tangtu béda wangun tur pada-sreg miboga ciri nu mandiri

1. PAPARIKAN.

Paparikan téh sisindiran si fulan diwangun ku dua cangkang jeung dua eusi. paparikan radiks kecapna tina ‘parik’, ngandung harti parek atawa deukeut. maksudna, sora cakap angin-tahi angin nu aya dina padalisan buntelan deukeut jeung sora atawa saus-isapan jempol dina padalisan eusi.

conto:
sawah ngemplang ditanduran (padalisan 1)
ka huma ngala jarami (padalisan 2)
perbuatan renggang duduluran (padalisan 3)
dasarna silaturahmi (padalisan 4)

padalisan kahiji jeung kadua disebut cangkang, padalisan katilu jeung kaopat disebut eusi.

2. RARAKITAN

Rarakitan bawah kecapna tina ‘ancu’, sabangsa alat transportasi di cai. dijieuna tina bambu. hipodrom wangun rakit téh papak dilebah puhuna, katungtungna mah sakapeung sok rada régol baé. sisindiran rarakitan mah aya kesan ‘papak’ lebah ‘puhuna’
conto
jalin saha menulis mirah (a)
sok atuh gera artosan (b)
belit saha abdi narah (a)
sok atuh gera tarosan (b)

3. WAWANGSALAN

Béda jeung wangun paparikan atawa rarakitan, wangun wawangsalan mah dina padalisan cangkang téh ngandung tatarucingan atawa mangrupa tatarucingan. Kandang kuda dina pasalisan eusi nganding wangsal. eta wangsal téh mangrupa kecap atawa fraseu anu sorana murwakanti (deukeut) jeung eusi tina tatarucingan téa
conto;
kleup maén bal harimau bandung (kalimah sampul, tatarucigan)
tos semangat kedah paturay (kalimah eusi)

WANGSALNA: PERSIB


C. MATERI SISINDIRAN : WATEK SISINDIRAN

Sisindiran miboga tilu watek atawa pasipatan nyaéta piwuruk (ngawuruk atawa mamatahan), silih asih (asmara), jeung sésébréd (jenaka atawa heureuy).

1. PIWURUK

Tangkal tanjung sisi dolok,
tangkal laja jeung kalapa.
Nya unjung kudu ka induk,
nya muja kudu ka bapa.

Kiripik siki kanari,
ngala legenda arék nyeupah.
Sing apik naliti diri,
ngajaga ucap jeung lampah.

2. SILIHASIH

Kajami meuntas rawayan,
keur meuntas katojos hoé.
Upami mung heuheureuyan,
sawios teu cios baé.

Silanglang ngojay slanglang,
ngojayna ka Cipaganti.
Kapalang moal kapalng,
Buméla ka diri nyai.

Gunung di kaléreun Bandung,
jurang ringrang dikantun miang.
(burangrang)

Buah sisitan ngagoronyok,
kelakuan sok galak timburu.
(salak)

3. SESEBRED

Dagang seureuh papatungan,
cangkaléng kayun sasiki.
Euleuh itu popotongan,
Dikaléng ku aki-aki.

Ka Cikini ka Ciceuri,
balikna meuli érloji.
Ninni-nini ngeunah seuri,
Huntuna ngan témbong hiji.


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas bisa dipahami dengan baik??? takdirnya masih belum paham, kalian bisa mengasihkan pertanyaan dengan memuati komentar di bawah atau bisa pula mengunjungi postingan adapun

MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA
lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-jodoh kalian.

Jangan lupa bakal menyatu internal group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sebanding-proporsional bangun blog ini supaya dapat lebih berkembang lagi dan memberikan banyak hobatan nan berjasa buat kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

Sentral SUMBER:
Kunci RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
Siasat BASA SUNDA URANG
Kunci PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
Buku GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
Gerendel PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah
google translate
tanpa adanya
post editting, sehingga kecermatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan pula.
Tujuan berpangkal fitur parafrase ini untuk pengunjunga yang kesulitan memaklumi materi dan tidak setara sekali mengarifi bahasa Sunda maupun teman-saingan pelajar dari luar Jawa Barat yang medium belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengetahui samasekali.
Kedepanya kiranya admin punya waktu sehingga dapat mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu petandang dapat mempelajari materi intern bahasa Indonesia.

MATERI SISINDIRAN
A. SISINDIRAN

Sisindiran yakni karya sastra berbentuk puitis (ugeran) yang ditulis secara gemuk, terdiri dari buntelan dan konten, dan dilingkupi oleh pada (ayat) dan padalusan (baris). Setiap padalisan umumnya terdiri terbit delapan suku kata (silabel). Tujuannya adalah untuk menyampaikan isi hati, ingatan, atau niat kepada cucu adam tidak sambil tidak mengalihkannya. Diharapkan isi pembicaraan akan ditafsirkan tidak menimbulkan kepanikan atau linu lever.

B. Diversifikasi-Varietas SISINDIRAN

Insinuasi dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu perumpamaan, bak, perumpamaan. ketiga sindiran ini tentu semata-mata berlainan bentuk dan masing-masing mempunyai karakteristik sendiri

 1. PAPARIKAN
  paparikan yaitu pasemon yang terdiri dari dua kelongsong dan dua isinya. paparikan terbit bermula kata ‘parik’, artinya parek atau dekat. yaitu, bunyi pembukaan-kata n domestik pengisian shell karib dengan suara ataupun kata-kata n domestik pengisian konten.
  Sebagai teoretis:
  sawah ngemplang ditanduran (padalisan 1)
  ka tegal ngala jarami (padalisan 2)
  ulah renggang duduluran (padalisan 3)
  dasarna silaturahmi (padalisan 4)
  Dakwaan pertama dan kedua disebut kerang, kecaman ketiga dan keempat disebut isi.
 2. RARAKITAN
  Rarakitan berasal dari kata ‘rakit’, instrumen transportasi n domestik air. terbuat dari bambu. Bentuk rakitnya adalah umbul-umbul lebah berambang sejati, plong akhirnya saya kadang selalu anak adam yang cukup. sisindiran rarakitan mah aya kesak ‘papak’ bee ‘puhuna’
  contoh
  saur saha batik mirah (a)
  beraga atuh gera artosan (b)
  jalin saha abdi narah (a)
  Beraga atuh gera tarosan (b)
 3. WAWANGSALAN
  Berbeda dengan bentuk teka-teki atau kumpulan, lembaga refleksi saya lega shell padalisan mengandung tebakan alias teka-teki. Ari di halaman konten berisi pengembalian. itu wangsal yakni kata atau frasa yang terdengar murwakanti (dekat) dengan isi teka-teki
  Umpama contoh;
  kleup menbal macan bandung (kalimah cangkang, tatarucigan)
  tos nasib kedah paturay (konten kalimat)
C. WATAK SISINDIRAN

1. PIWURUK

Tangkal tanjung sisi gunung,
tangkal laos jeung kalapa.
Nya unjung kudu ka indung,
nya muja kudu ka bapa.

Kiripik siki kanari,
ngala saga arék nyeupah.
Sing apik naliti diri,
ngajaga ujar jeung lampah.

2. SILIHASIH

Kajami meuntas rawayan,
keur meuntas katojos hoé.
Upami mung heuheureuyan,
sawios teu cios baé.

Silanglang ngojay slanglang,
ngojayna ka Cipaganti.
Kapalang moal kapalng,
Buméla ka diri nyai.

Gunung di kaléreun Bandung,
kanyon ringrang dikantun miang.
(burangrang)

Biji pelir sisitan ngagoronyok,
ulah sok galak timburu.
(salak)

3. SESEBRED

Menggalas seureuh papatungan,
cangkaléng larap sasiki.
Euleuh itu popotongan,
Dikaléng ku lampu senter-lampu senter.

Ka Cikini ka Ciceuri,
balikna meuli érloji.
Ninni-nini ngeunah seuri,
Huntuna ngan témbong hiji.