Percakapan Bahasa Sunda 2 Orang3
menit

Konversasi bahasa Sunda dan artinya bisa dipelajari dengan mudah dalam kegiatan sehari-musim sekaligus dapat kamu praktikkan bersama teman, batih, dan lainnya. Ayo, pelajari melangkaui kata sandang ini!

Sahabat 99, apakah beliau tertarik membiasakan bahasa Sunda?

Bahasa Sunda adalah bahasa kewedanan yang digunakan oleh masyarakat di bagian barat Pulau Jawa.

Menurut sejumlah sumber, bahasa Sunda yaitu salah searah ibu dengan perawi terbanyak di Indonesia.

Nah, jika kamu ingin sparing bahasa Sunda maka salah suatu peristiwa yang wajib anda perhatikan adalah menghapal kosa-perkenalan awal bahasa tersebut.

Berlatih bahasa Sunda juga bisa dimulai dengan mengamalkan interlokusi hendaknya lambat laun menjadi wajib.

Berdialog internal bahasa daerah sangatlah berarti karena kamu ikut menjaga tali peranti dan budaya,
lo.

Di sekolah, percakapan bahasa Sunda timbrung internal materi pembelajaran
paguneman.

Apa Itu Percakapan Bahasa Sunda

percakapan bahasa sunda dan artinya

Sendang: djarumfoundation.org

Percakapan bahasa Sunda adalah obrolan antara dua orang atau lebih yang bersifat seremonial alias lain normal.

Situasi tersebut menurut muslihat
“Pamekar Diajar Basa Sunda”
pecah Dinas Pendidikan Jawa Barat 2022.

Percakapan bahasa Sunda lagi disebut sebagai
paguneman
yaitu berkomunikasi dengan orang bukan sehingga mengetahui pikiran jodoh wicara tersebut.

Akan halnya percakapan dalam bahasa Sunda dapat secara resmi atau enggak biasa tersidai dari suasana dan keadaannya.

Contoh percakapan bahasa Sunda adalah obrolan antara anak dan ibu yang tergolong enggak resmi, sedangkan percakapan stereotip contohnya adalah diskusi.

Intern percakapan tersebut, salah satu hal nan mesti anda perhatikan adalah manajemen krama (undak-unduk basa).

Undak-unduk
basa
terdiri atas bahasa
loma
(sedang),
lemes
(sopan) lakukan diri koteng, dan
lemes
(bermoral) untuk orang lain.

Marilah, simak contoh
paguneman
alias sempurna dialog bahasa Sunda berikut ini!

Percakapan Bahasa Sunda dan Artinya

1. Percakapan Bahasa Sunda

Asep:
“Jang, badé kamana?”
(Jang, mau ke mana?)
Jajang:
“Badé ka tonggoh, Sep!”
(Ingin ke daerah atas, Sep)
Asep:
“Aya peryogi naon, Jang?”
(Terserah keperluan apa, Jang?)
Jajang:
“Badé ngalongok réréncangan, nuju teu damang.”
(Kepingin menjenguk teman yang sakit)
Asep:
“Oh, kituh. Ati-ati di jalan, Jang. Sing salamet!”
(Oh, eklektik di jalan. Selamat sampai pamrih)
Jajang:
“Hatur nuhun, Sep!”
(cak dapat kasih)

2. Percakapan Bahasa Sunda Sama Inai

Ikin:
“Néng, Akang badé nyarios.”
(Neng, Akang mau bicara)
Ratna:
“Muhun Kang, dupi aya naon?”
(Iya, ada apa Kang?)
Ikin:
“Akang badé ngalamar Néng Ratna. Néng Ratna tos siap dilamar Akang?”
(Akang mau melamar Neng Ratna. Sudah siap dilamar Akang?)
Ratna:
“Alhamdulillah gusti, Néng mah siap waé, Kang. Akang nyarios atuh ka pun Bapa.”
(Alhamdulillah ya Sang pencipta, Neng siap, Kang. Akang sampaikan, ya, ke Ayah.)
Ikin:
“Muhun, Insya Tuhan pagéto Akang ka manjapada, Néng. Wios?”
(Iya, Insya Tuhan akan datang Akang ke flat, Neng. Lain apa-apa?)
Ratna:
“Wios atuh, Kang. Néng carioskeun heula ka pun Bapa, nya!”
(Tidak barang apa-apa, Kang. Neng sampaikan lagi ke ayah, ya!)
Ikin:
“Muhun, mangga.”
(Silakan)
Ratna:
“Diantos di rorompok, Kang!” (Ditunggu di rumah, Kang!)

3. Paradigma Percakapan Bahasa Sunda

Usep:
“Fazri, atos ngerjakeun PR basa Sunda teu acan?”
(Fazri, sudah mengerjakan PR bahasa Sunda belum?)
Fazri:
“Atos. Sawalerna atos teu acan?”
(Sudah. sebaliknya, sendirinya telah belum?)
Usep:
“Teu acan, abdi hilap.”
(Belum, saya lupa)
Fazri:
“Har, naha? Engké bu guru bendu.”
(Yah, kenapa? Nanti ibu guru marah)
Usep:
“Muhun, abdi hilap. Tibra tos nonton bola. Wios wé diseuseulan ge da rumaos teu acan ngerjakeun, Zri.”
(Iya, saya pangling. Ketiduran habis nonton bola. Ya, telah tidak segala apa-apa dimarahin juga karena memang saya pelecok belum mengerjakan)
Fazri:
“Engké mah tong hilap deui supados bu hawa teu bendu, énjing mah kerja gerombolan sareng abdi, nya.”
(Lain boleh jadi jangan lupa sekali lagi biar bu suhu lain marah. Nanti-besok kita kerja kelompok namun, ya)
Usep:
“Muhun, siap. Hatur nuhun”
(Iya, siap. Terima kasih)

4. Percakapan Bahasa Sunda 2 Hamba allah tentang Perkenalan

Lilis:
“Tepangkeun, wasta pun Lilis.”
(Kenalkan, etiket saya Lilis)
Etty:
“Sim abdi Etty, Birai. Kawit ti mana?”
(Saya Etty, Lis. Asal dari mana?)
Lilis:
“Kawit ti Majalengka. Sawalerna?”
(Asal dari Majalengka, sebaliknya?)
Etty:
“Sim abdi ti Banjar. Linggih di mana?”
(Saya bersumber Lajur, dulu di mana?)
Lilis:
“Linggih di kos Purnama, payun IPDN.”
(Sekarang silam di kos Purnama, depan IPDN)
Etty:
“Har, caket atuh sareng abdi. Abdi linggih di kos Haji Edi.”
(Dekat dengan kos saya, saya di kos Haji Edi)
Lilis:
“Oh, muhun atuh kandang kuda kitu mah tiasa sasarengan sanggang kuliahna.”
(Oh, kalau seperti itu lusa bisa berangkat kuliah sejajar-ekuivalen)
Etty:
“Muhun, Lis. Tiasa angkat sareng nganggé biang keladi sim abdi.”
(Iya, Bingkai. Dapat berangkat sama-sama pakai inisiator saya)
Lilis:
“Hatur nuhun, Etty.”
(songsong anugerah, Etty)
Etty:
“Sawangsulna, Bingkai.”
(Proporsional-ekuivalen, Bingkai)

5. Pola
Paguneman

Acep:
“Mulih ti mana ieu téh?”
(Habis dari mana?)
Dadan:
“Wangsul ti bumina Pa RT. Aya peryogi ngalereskeun KTP pun bapa.”
(Berpokok kondominium Pak RT, mencampuri KTP ayah)
Acep:
“Oh, ical atanapi kumaha KTP tuang rama téh?”
(Oh, hilang maupun bagaimana KTP ayah?)
Dadan:
“Henteu istal ical mah, mung ku kembali adi diguntingan.
Disangkana cocooan. Éta tuda ku pun biang disimpenna dina laci méja, teu disimpen dina lomari.”
(Tidak hilang, tapi sama adik malah digunting disangka mainan. Disimpan sebabat ayah di laci meja, bukan dalam lemari)
Acep:
“Kutan.”
(Rupanya)

Perigi: Buku Pamekar Diajar BASA SUNDA

6. Percakapan Bahasa Sunda 2 Orang di Telepon

Romlah:
“Halo. Assalamu’alaikum, sampurasun.”
(Halo. Assalamu’alaikum, sampurasun.)
Encip:
“Waalaikumsalam, rampes.”
(Waalaikumsalam, rampes)
Romlah:
“Kumaha damang, Cip?”
(Segala kabar, Cip?)
Encip:
“Pangésto, aya hibar. Sawangsulna?” (Sehat, sebaliknya?)
Romlah:
“Alhamdulillah, abdi ogé. Nuhun upami damang

mah. Cip, Enjing Persib maen tabuh sabaraha?”(Alhamdulillah, saya pula. Syukur jika fit. Cip, besok Persib main jam berapa?)
Encip:
“Tabuh dalapan wengi, Rom.”
(Jam okta- malam, Rom)
Romlah:
“Hatur nuhun, Cip.”

(Terima kasih, Cip)
Encip:
“Sawangsulna.”
(Setimbang-sebabat)

7. Interlokusi Bahasa Sunda 5 Orang

percakapan bahasa sunda dan artinya

8. Contoh Percakapan Bahasa Sunda Halus

percakapan bahasa sunda dan artinya

***

Semoga signifikan.

Simak artikel lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Kunjungi www.99.co/id dan rumah123.com cak bagi menemukan hunian impian.

Salah satunya mungkin Citra Maja Raya!

Source: https://berita.99.co/percakapan-bahasa-sunda-dan-artinya/

Posted by: soaltugas.net