SISINDIRAN BAHASA SUNDA

SISINDIRAN BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke jerambah blog ini.
Selamat datang di

bahasasunda.id
. Perkenalkan blog ini digdaya materi-materi tutorial bahasa Sunda nan dikemas intern sarana audio-optis buat memberikan kesan membiasakan yang menyabarkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi hijau kepada petandang.

Lain hanya blog saja,

bahasasunda.id

pun memiliki youtube channel, yang mandraguna video-video edukasi mengenai penelaahan bahasa Sunda. Kalian boleh kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.

www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jikalau ada pertanyaan seputar


SISINDIRAN BAHASA SUNDA


yang kurang dipahami, kalian dapat memberikan komentar, silahkan jangan ragu buat mengisi rubrik komentar di asal.

Semoga dengan adanya blog ini bisa menyerahkan manfaat cak bagi kalian semua.
Selamat belajar


SISINDIRAN BAHASA SUNDA.


SISINDIRAN BAHASA SUNDA


A. WANGENAN SISINDIRAN BAHASA SUNDA

Sisindiran téh asalna tina kecap “sindir” si fulan ngandung harti “besar mulut an atawa caritaan fulanah dibalibirkeun, henteu togmol”. Luyu jeung éta si dia disebut sisindiran dina sastra Sunda téh karya sastra fulanah ngaguna keun rakitan basa kalawan dibalibirkeun. Dina sisindiran, eusi atawa maksud anu rék dikedalkeun téh dibungkus ku cangkangna.

Wangun sisindiran kauger ku purwakanti, besaran engang dina ung gal padalisan, jeung total padalisan dina unggal padana. Ku lantaran kitu, sisindiran kaasup kana wangun ugeran (puisi).

Upama ditilik tina wangun jeung cara ngebréhkeunana, sisindiran téh dibagi kaprikornus tilu golongan, nya éta: rarakitan, paparikan, jeung wawangsalan.

Upama nilik kana eusina, sisindiran ogé dibagi jadi tilu golongan, nya éta: silih asih, piwuruk, jeung sésébréd.


1. RARAKITAN

Disebut rarakitan lantaran wangunna si dia papak di puhuna, dipapandékeun bunga tasbih jeriau. Ciri-cirina:
(1) Diwangun ku paket jeung eusi.
(2) Cangkang jeung eusi téh padapapak di puhuna (mindoan kawit). Salian ti éta, antara cangkang jeung eusi téh kudu sasora sarta murwakanti engang panungtungna dina unggal padalisan (laraswekas). Tapi laraswekas si dia aya dina rarakitan mah laraswekas fulanah kaselang heula, kawas pacorok (a – b-a – b).
(3) Total engangna dina unggal padalisan aya dalapan engang Ari jumlah padalisan dina sapadana mangrupa bilangan jangkep, satengahna cangkang jeung satengahna deui eusi. Contona:

Batur mah jalan ka Dago,             (batur-8-o)
abdi mah rék ka Jatayu.               (abdi – 8-u)
Batur mah mareunang jodo,       (batur-8-o)
abdi mah teu payu-payu.             (abdi-8-u)

Ditilik tina eusina, rarakitan téh aya anu mangrupa:
(1) silihasih, nya éta anu eusina sislihasih, rajin, jeung birahi;
(2) piwuruk, nya éta fulanah eusina piwuruk, naséhat, atawa tuladeun,
(3) sésébréd, nya éta anu eusina lulucon, kritik, jeung tambuh kayun.


2. PAPARIKAN

Disebut paparikan lantaran sorana padeukeut antara buntelan jeune eusi. Cakap angin paparikan asalna tina “parek”, anu hartina “deukeut”. Ciri-cirina:

(1) Diwangun ku sampul jeung eusi.
(2) Sampul jeung eusi téh padeukeut (murwakanti) sorana. Antara kelongsong jeung eusi téh kudu sasora sarta murwakanti engang panungtungna dina unggal padalisan (laraswekas). Sarua jeung rarakitan, laraswekas anu aya dina paparikan ogé nya éta laras wekas si fulan kaselang heula si fulan kawas pacorok (a – b-a-b).
(3) Jumlah engangna dina unggal padalisan aya dalapan engang

Kandang kuda jumlah padalisan dina sapadana mangrupa bilangan jangkep, satengahna sampul jeung satengahna deui eusi. Contona: Cau ambon dikorangan, (8-an)
kanyéré ka pipir-pipir.    (8 – ir)
Lalaki  ambon sendirian (8-an)
Awéwé teu mikir-mikir (8 –ir)


3. WAWANGSALAN

Aya anu nyebutkeun kecap wawangsalan téh asalna tina omong kosong “wangsal” (basa Jawa) anu ngandung harti “jawab”. Aya anu nyebutkeun tina capak “angsal” anu hartina “sumber akar” Malah aya ogé anu nyebutkeun robah an tina “wangsul” anu hartina “mengsol”. Anu jelas dina basa Jawa ogé aya si polan disebut “wangsalan” si fulan asalna tina “wangsal”, nya éta ungkara ba sa anu nyamunikeun pijawabeunana dina kecap si dia murwakanti. Kumbang dinyana mah méh sarua jeung wawangsalan dina basa Sunda.

Wawangsalan dina sastra Sunda nya éta salasahiji wangun sisindiran, salian ti rarakitan jeung paparikan Ciri-cirina di antarana:

(1) Diwangun ku cangkang jeung eusi.
(2) Sapadana diwangun ku dua padalisan, padalisan kahiji buntelan, padalisan kadua eusi. Unggal padalisan diwangun ku dalapan engang
(3) Padalisan kahiji (cangkang) mangrupa gambaran, katerangan, atawa sualan ngeunaan hiji situasi atawa barang, anu kudu diteguh pieusieunana atawa pijawabeunana dina padalisan kadua (eusi), Eta barang atawa kejadian téh nyamuni dina salasahiji rapik anu aya dina padalisan kadua. Contona dina wawangsalan anu unina:

Belut sisit saba darat,  (8 engang)
kapiraray patois wengi. (8 engang)

Padalisan kahiji (paket), upama dijéntrékeun mah mangrupa sualan: Sato naon anu rupana siga belut, sisitan jeung sok kadarat? Pijawabeunana aya dina salasahiji kecap dina padalisan kadua: kapiraray, siang, jeung wengi. Jawabanana oray, anu murwakanti jeung kapiraray. Upama berhias kana eusina anu aya dina padalisan kadua, umumna wawangsalan mah eusina téh silihasih atawa miboga nuansa silihasih.


Bagaimana??? Penjelasan adapun materi di atas boleh dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian boleh menyerahkan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau boleh juga mengunjungi postingan akan halnya

SISINDIRAN BAHASA SUNDA
lainnya maupun serentak cari tetapi keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Sekiranya blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan pangling buat bawa blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lalai lakukan bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus pelajar se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
Kabel
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini meski bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

Gerendel Sumur:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
Kiat PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
Trik SIMPAY BASA SUNDA
BUKU Ki BASA
Resep WIWAHA BASA
Ki akal PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perasaan! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah
google translate
tanpa adanya
post editting, sehingga ketelitian intern terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan pun.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memafhumi materi dan lain sebanding sekali memaklumi bahasa Sunda atau teman-tara pelajar dari asing Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini dapat digunakan namun lain 100% akurat, akan tetapi garis besarnya dapat diambil, ketimbang bukan mencerna samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya masa sehingga bisa mengintensifkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu tamu dapat mempelajari materi privat bahasa Indonesia.

SISINDIRAN BAHASA SUNDA

SISINDIRAN berasal dari prolog “satire” yang artinya “bicara atau cerita yang diceritakan, enggak togmol”. Sesuai dengan itu nan disebut pasemon dalam R sastra merupakan karya sastra yang menggunakan rakitan bahasa dengan imbangan. Dalam sindiran tersebut, konten atau pamrih yang ingin Ia ungkapkan dibungkus dengan sangat kuat.
Buram parodi dipengaruhi makanya pola dasar, jumlah cincin plong padalisan ung gal, dan jumlah padalisan pada setiap kejuaraan. Kesudahannya, parodi termaktub kerumahtanggaan bentuk ugeran (syair).

Dilihat semenjak susuk dan cara pembubarannya, sindiran dibagi menjadi tiga keramaian, adalah: majelis, pengajian, dan pengajian.

Jikalau dilihat dari isinya, travesti lagi terbagi menjadi tiga kelompok, merupakan: saling senang, nasehat, dan sesebred.

Rarakitan

Disebut telatap karena bentuk pelat di alasnya, menempel pada ancu. Karakteristik:
(1) Terdiri dari cangkang dan isinya.
(2) Selongsong dan isinya dipasang di persinggahan (mindoan sejak). Selain itu, antara tempurung dan isinya harus dibunyikan dan murwakanti engang bontot di setiap padalisan (laraswekas). Tapi larasweka yang ada di majelis saya larasweka diganggu dahulu, seperti lampu (a – b-a – b).
(3) Jumlah bait pada setiap padalisan ialah delapan stanza Hipodrom jumlah tangkai intern kutub ialah nomor lengkap, secebis cangkang dan separuh isinya. Komplet:
Seseorang sedang n domestik pengembaraan ke Dage, (others-8-0)
Saya lain cak hendak pergi ke Jatayu. (I – 😎
Seseorang biarkan aku menikahimu, (others-8-0)
Saya tidak menyusui (I-8-0)
Dilihat dari isinya, perakitannya yaitu ibarat berikut:
(1) darmabakti, itu merupakan isi cak acap, hidayah belalah, dan nafsu;
(2) nasehat, yaitu isi nasehat, nasehat, maupun sempurna,
(3) sesebred, yaitu yang berisi canda, suara minor, dan kenaikan perilaku.

Paparikan
Ini disebut paparikan karena adanya suara nan berdekatan antara cangkang dan isinya. Kata paparikan berasal dari pembukaan “parek” yang artinya “rapat persaudaraan”.

Karakteristik:
(1) Terdiri dari buntelan dan isinya.
(2) Cangkang dan isinya menempel (murwakanti) berbunyi. Di antara cangkang dan isinya menjadi suara dan murwakanti engang terakhir di setiap padalisan (laraswekas). Serupa dengan perakitan, lurah yang ada di paparikan juga merupakan tong bungsu yang diganggu bertambah dulu yaitu seperti lampu (a – b-a-b).
(3) Jumlah gelang-gelang pada setiap padalisan adalah delapan cincin.
Momen ini jumlah isian yang setara merupakan jumlah lengkap, sehelai paket dan sekeping isinya. Sebagai eksemplar:
Cau ambon dikorangan, (8s)
kanyéré ka pipir-pipir. (8 – ir)
Kabut makhluk sendiri (8s)
Wanita bukan berpikir dalam-dalam (8 –ir)

Wawangsalan
Cak semau yang mengatakan bahwa kata wawangsalan bermula dari kata “wang sal” (bahasa Jawa) nan artinya “menjawab”. Ada nan mengatakan berbunga kata “diperoleh” yang berharga “radiks” Terlebih ada juga nan mengatakan perubahan berpangkal “kembali” nan berarti “kembali”. Yang jelas dalam bahasa jawa suka-suka kembali yang disebut “wangsalan” yang bermula dari perkenalan awal “wangsal”, kejahatan ba sa-lah nan meneguhkan penyelesaian dalam introduksi murwakanti. Secara bahasa sigenting hampir separas dengan lebah.
Wawangsalan dalam sastra R&B yakni salah suatu kerangka sindiran, selain rarakitan dan paparikan Ciri-cirinya antara lain:

(1) Terdiri berpunca cangkang dan isinya.
(2) Sama terdiri dari dua muatan, muatan purwa cangkang, beban kedua terbit isi. Setiap padalisan terdiri dari okta- cincin
(3) Muatan pertama (shell) yakni uraian, uraian, atau cak bertanya tentang satu hal atau hal, yang harus dikonfirmasikan alias diselesaikan pada muatan kedua (isi). Dagangan maupun benda tersebut terwalak pada salah suatu kata plong kewajiban kedua. Misalnya dalam sebagai unina:
Belut sisit saba darat, (8 engang)
lilin lebah gaul kapiraray. (8 engang)
Bagasi purwa (bungkusan), kalau saya gambarkan itu pertanyaannya: Hewan apa yang mirip belut, serangga dan kadang kala darat? Jawabannya ada plong salah satu kata pada padalisan kedua: kapiraray, siang dan malam. Jawabannya ialah ular, yang murwakanti dan kapiraray. Jika mengaram konten yang cak semau pada padalisan kedua, secara umum bayangan saya yaitu konten tersebut bersifat penyayang maupun mengandung rasa amnesti.